top of page

Algemene Voorwaarden Gebruikers

Super Linda en ForYou zijn diensten van The Driving Force B.V.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit(en): het huren van een accommodatie, het boeken van een activiteit of het bestellen van een product of dienst.

 2. Bedrijfsprofiel: een individuele profiel pagina die door een Partner wordt gecreëerd en beheerd, waarop Activiteiten worden aangeboden.

 3. Dienst: de dienst die The Driving Force B.V.  aan jou verleent, die bestaat uit inspireren, reserveren en betalen van Activiteiten via een Platform. Je kunt als Gebruiker op eenvoudige wijze een Overeenkomst afsluiten tussen jou en aangesloten lokale Partners.

 4. Gebruiker: dat ben jij! Een particulier, een bedrijf of andere organisatie. Voorwaarde hierbij is wel dat het bedrijf of de organisatie rechtspersoonlijkheid hebben. Hebben zij geen rechtspersoonlijkheid, dan moet een natuurlijk persoon de Overeenkomst sluiten en is deze persoon ook zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Gebruiker en een Partner voor de levering van een Activiteit.

 6. Partner: de natuurlijke persoon die een Bedrijfsprofiel heeft aangemaakt op het Platform voor het aanbieden van Activiteiten.

 7. Platform: de website en app van The Driving Force B.V.  waarop Gebruikers Activiteiten kunnen zoeken, vinden en boeken.

 8. Profiel: een individuele profiel pagina die door jou als Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd, wanneer jij je aanmeldt als Gebruiker op het Platform.

 9. Vergoeding: het bedrag dat betaald moet worden voor een Activiteit. Het betreft een all-inn bedrag, waardoor je niet geconfronteerd wordt met additionele kosten.

 10. The Driving Force B.V. : dat zijn wij! Een organisatie in Uithoorn die het Platform heeft ontwikkeld waarin plaatselijke en/of regionale recreatiebedrijven en -instanties samenwerken. Hierbij speelt The Driving Force B.V.  een coördinerende rol met als doel een duurzaam (toeristisch) ecosysteem te realiseren. Van de omzet die gegenereerd wordt met het Platform is het grootste deel voor de Partner die de Activiteit aanbied. Een deel gaat naar The Driving Force B.V.  voor het operationeel houden van het Platform. Een deel gaat naar de promotie van het gebied waar de Activiteit plaatsvindt. Hiermee draag je direct bij aan het in stand houden van een gezond lokaal ecosysteem.

 

Artikel 2: Wie zijn wij

 

Naam ondernemer: The Driving Force B.V.

 

Vestigingsadres en bezoekadres:

J.N. Wagenaarweg 6

1422 AK Uithoorn

 

Telefoonnummer: 0297 514455. Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

 

E-mailadres: info@thedrivingforce.nl 

KvK-nummer: 30143249

Btw-identificatienummer: NL809332723B01

 

Artikel 3: Over het Platform

Via ons Platform kun je verschillende Activiteiten opzoeken, reserveren en betalen. Maak je via ons Platform een boeking, dan sluit je met de betreffende Partner – de feitelijke aanbieder van de Activiteit – een Overeenkomst. Als er een Overeenkomst wordt gesloten, dan betreft dit een Overeenkomst tussen jou en de Partner. The Driving Force B.V. is hier geen partij in.

Door gebruik te maken van het Platform draag je bij aan het in stand houden van een gezond lokaal ecosysteem. Van de omzet die gegenereerd wordt met het Platform is het grootste deel voor de Partner die de Activiteit aanbied. Een deel gaat naar The Driving Force B.V.  voor het operationeel houden van het Platform. Een deel gaat naar de promotie van het gebied waar de Activiteit plaatsvindt.

Hiermee draag je direct bij aan het in stand houden van een gezond ecosysteem.

 

Artikel 4: Registratie en Profiel

Voor gebruik van de Dienst dien je jezelf te registreren als Gebruiker en een Profiel op te stellen.

 

Je garandeert dat alle informatie in je Profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in jouw Profiel. Je erkent dat alle schade die jij, The Driving Force B.V.  of een derde lijdt als gevolg van jouw onjuiste of onvolledige informatie volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaald.

 

De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als Gebruiker en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. The Driving Force B.V.  mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat zo snel mogelijk aan The Driving Force B.V.  laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

 

Het staat The Driving Force B.V.  te allen tijde vrij om een Profiel te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval van klachten over de Gebruiker die The Driving Force B.V.  ontvangt van andere Gebruikers en/of Partners.

 

Artikel 5: Vereisten aan de Gebruiker

Voor een registratie als Gebruiker, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Overeenkomst gelden de volgende voorwaarden:

 • je bent minimaal 18 jaar oud;

 • je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en geldige papieren waarmee rechtsgeldige Overeenkomsten kunnen worden gesloten tussen jou en een Partner, indien en voorzover daarom verzocht is;

 • je hebt je Profiel volledig naar waarheid ingevuld;

 • je hebt ingestemd en bent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • door je te registreren als Gebruiker, gebruik te maken van de Dienst en/of een Overeenkomst te sluiten garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Gebruiker en is The Driving Force B.V.  gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten en je Profiel te verwijderen.

 • je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die jezelf, The Driving Force B.V.  en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

 • The Driving Force B.V.  behoudt zich het recht voor additionele vereisten en/of voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de Dienst en/of je registratie als Gebruiker.

 

Artikel 6: Activiteiten

Via ons Platform kunnen Activiteiten geboekt worden. Elke Activiteit wordt door de Partner beschreven en voorzien van representatieve afbeeldingen. Dit is met zorg gedaan, mocht je echter een onvolkomenheid opmerken, geef dat dan ons door, zodat wij de informatie direct kunnen verbeteren. The Driving Force accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuiste gegevens bij activiteiten ingevoerd door Partners. 

 

Artikel 7: Het Platform ‘as is’

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  een Platform biedt waarop je samen met andere Gebruikers in contact kan komen met Partners met als doel tot een Overeenkomst te komen.

 

The Driving Force B.V.  faciliteert enkel het Platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de Profielinformatie) die door jou met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de Activiteiten die via het Platform ter beschikking worden gesteld. The Driving Force B.V.  is dan ook geen partij bij de Overeenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

 

The Driving Force B.V.  biedt het Platform 'as is' aan. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. The Driving Force B.V.  sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst en het Platform niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

 

The Driving Force B.V.  garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

 

Je aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens The Driving Force B.V.  en eventuele derden voor alle informatie die je via je Profiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een Overeenkomst.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  geen enkele garantie geeft en kan geven op Activiteiten die worden aangeboden via het Platform en de op het Platform, middels Profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Je aanvaardt voorts dat je The Driving Force B.V.  op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

 

Artikel 8: Prijzen en overige kosten

De geldende prijzen voor de Activiteiten worden vermeld op ons Platform, inclusief alle verplichte kosten als lokale belastingen etc.. Prijzen kunnen veranderen. Eventuele kortingen worden direct in het boekingsproces verwerkt. De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden bij de boeking vermeld, zodat vooraf altijd helder is wat je betaald.

 

Artikel 9: Betaling aan Partner

Bij het totstandkomen van de Overeenkomst dient de volledige Vergoeding direct te worden voldaan.

 

Artikel 10: Boeking en je gegevens

Zodra je via ons Platform een boeking hebt gemaakt, is er sprake van een Overeenkomst tussen jou en de Partner. Je ontvangt direct een bevestiging van deze Overeenkomst via email. Deze bevestiging is je boekingsbevestiging. We vertrouwen er op dat deze gegevens juist zijn. The Driving Force accepteert geen aansprakelijkheid voor door jou ingevoerde onjuiste gegevens. Je bent aansprakelijk voor de verplichtingen die volgen uit het sluiten van de Overeenkomst, je (mede)gasten zijn dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met je gegevens om. De persoonsgegevens die je doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij een boeking geven wij je persoonsgegevens door aan de Partner. Wij vragen ook de Partner zorgvuldig met inachtneming van de toepasselijke regelgeving met je persoonsgegevens om te gaan.

 

Artikel 11: Geen herroeping – iemand anders in plaats

Wij willen je erop wijzen dat boekingen die je via ons Platform maakt definitief zijn. De boeking kan echter ook overdragen worden aan een ander. Die ander komt dan in plaats van Gebruiker.

 

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen;

 • het verzoek dien je 7 dagen voor aanvang van de Activiteit in, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt;

 • de betrokken Partner geeft zijn akkoord. De betrokken Partner kan een vergoeding verlangen voor de eventuele extra kosten verbonden aan de wijziging door de in de plaats stelling.

 

Artikel 12: Annuleren

De Overeenkomst is gesloten tussen jou en de betreffende Partner. Neem contact op met de betreffende Partner als je de Overeenkomst wenst te annuleren.

 

Artikel 13: Verplichtingen van de Partner

De Partner is in bezit van alle benodigde vergunningen en heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. De Partner is verplicht de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de informatie zoals op het Platform vermeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen jou en de Partner. Eventuele schade in verband met derving van reisgenot die direct toerekenbaar is aan de Partner wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal de Partner vergoeden. Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar je de Partner aan kunt houden is de door jou betaalde Vergoeding van de Overeenkomst. Je ontvangt geen schadevergoeding indien de schade niet aan de Partner is te wijten, of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • je zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade

 • onvoorziene omstandigheden voor de Partner of een derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst is betrokken;

 • overmacht zoals bedoeld in de wet.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

The Driving Force B.V.  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan The Driving Force B.V.  toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van The Driving Force B.V.  per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • materiële schade aan zaken;

 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

 • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

 

Iedere aansprakelijkheid van The Driving Force B.V.  anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade.

 

The Driving Force B.V.  is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 • informatie die The Driving Force B.V.  van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar The Driving Force B.V.  verwijst;

 • informatie die door Partners op het Platform of in Profielen is geplaatst;

 • schade aan of verlies van eigendommen;

 • dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van The Driving Force B.V. ;

 • het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Partner;

 • het beëindigen van een Overeenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een Profiel en/of het sluiten van het Platform;

 

Deze aansprakelijkheidsbeperking van The Driving Force B.V.  beoogt niet de aansprakelijkheid van The Driving Force B.V.  voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van The Driving Force B.V.  (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

 

Je vrijwaart The Driving Force B.V.  voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op The Driving Force B.V.  IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die The Driving Force B.V.  lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Overeenkomst.

 

Artikel 15: Jouw verplichtingen

Je zal de aanwijzingen van de Partner tijdens het afnemen van een Activiteit opvolgen. Je bent aansprakelijk voor de schade die tijdens het afnemen van een Activiteit ontstaat. De Partner kan een borgsom van jou verlangen. Indien je en/of je (mede)gasten zich misdragen tijdens het afnemen van een Activiteit, kan de Partner de Activiteit per direct beëindigen. Je blijft verantwoordelijk voor de kosten voor het uitvoeren van de Activiteit en bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van je wangedrag of dat van je (mede)gasten. Je dient in het bezit te zijn van de juiste bescheiden, waaronder een identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs.

 

Artikel 16: Klachten?

Je mag rekenen op toepassing van het Nederlandse recht. We vinden het vervelend als je niet tevreden bent. Heb je klachten over de aangeboden Activiteit? Laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan de betreffende Partner, het liefst nog tijdens het afnemen van de Activiteit. De Partner zal je klachten in behandeling nemen en samen met jou zoeken naar een geschikte oplossing. Lukt het niet om samen met de Partner tot een oplossing te komen, laat het aan The Driving Force B.V.  weten. We proberen dan samen met jou een oplossing te bereiken. Je kunt je klacht aan ons laten weten via (0297) 514455 of info@thedrivingforce.nl.

Heb je klachten over ons Platform, laat het ons zo snel mogelijk weten. We helpen je graag!

bottom of page