top of page

Algemene Voorwaarden Partners

 

Super Linda en ForYou zijn diensten van The Driving Force B.V. 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: het verhuren van een accommodatie, het verzorgen van een activiteit of het leveren van een product of dienst.

 2. Dienst: de dienst die The Driving Force B.V.  aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee het aanbieden van Activiteiten, tussen jou als Partner en een Gebruiker, mogelijk maakt.

 3. Gebruiker: een particulier, een bedrijf of andere organisatie. Voorwaarde hierbij is wel dat het bedrijf of de organisatie rechtspersoonlijkheid hebben. Hebben zij geen rechtspersoonlijkheid, dan moet een natuurlijk persoon de Overeenkomst sluiten en is deze persoon ook zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

 4. Overeenkomst: de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Partner en een Gebruiker voor de levering van een Activiteit.

 5. Partner: dat ben jij! De natuurlijke persoon die een Bedrijfsprofiel heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst.

 6. Platform: de website en app van The Driving Force B.V.  waarop Partners van The Driving Force B.V.  Activiteiten aanbieden.

 7. Bedrijfsprofiel: een individuele profiel pagina die door jou als Partner wordt gecreëerd en beheerd, wanneer jij je aanmeldt als Partner op het Platform.

 8. Vergoeding: het bedrag dat Partner vaststelt voor het aanbieden van een Activiteit. Het betreft een all-inn bedrag, waardoor een gebruiker niet geconfronteerd wordt met additionele kosten.

 9. The Driving Force B.V. : dat zijn wij! Een organisatie in Uithoorn die het Platform heeft ontwikkelt waarin plaatselijke en/of regionale recreatiebedrijven en -instanties samenwerken. Hierbij speelt The Driving Force B.V.  een coördinerende rol met als doel een duurzaam (toeristisch) ecosysteem te realiseren. Van de omzet die gegenereerd wordt met het Platform is het grootste deel voor de Partner die de Activiteit aanbied. Een deel gaat naar The Driving Force B.V.  voor het operationeel houden van het Platform. Een deel gaat naar de promotie van het gebied waar de Activiteit plaatsvindt. Hiermee draag je direct bij aan het in stand houden van een gezond lokaal ecosysteem.

 

Artikel 2: Wie zijn wij

Naam ondernemer: The Driving Force B.V.

 

Vestigingsadres en bezoekadres:

J.N. Wagenaarweg 6

1422 AK Uithoorn

 

Telefoonnummer: 0297 514455. Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

 

E-mailadres: info@thedrivingforce.nl 

KvK-nummer: 30143249

Btw-identificatienummer: NL809332723B01

 

Artikel 3: Over het Platform

Via ons Platform kun je Activiteiten aanbieden aan Gebruikers. Van inspireren tot reserveren en betalen, alles wordt in binnen het Platform gefaciliteerd. Als er een Overeenkomst wordt gesloten, dan betreft dit een Overeenkomst tussen jou en de Gebruiker. The Driving Force B.V. is hier geen partij in.

Door gebruik te maken van het Platform draag je bij aan het in stand houden van een gezond lokaal eco-systeem. Van de omzet die gegenereerd wordt met het Platform is het grootste deel voor de Partner die de Activiteit aanbied. Een deel gaat naar The Driving Force B.V.  voor het operationeel houden van het Platform. Een deel gaat naar de promotie van het gebied waar de Activiteit plaatsvindt.

Hiermee draag je direct bij aan het in stand houden van een gezond eco-systeem.

 

Artikel 4: Registratie en Bedrijfsprofiel

Voor gebruik van de Dienst dien je een bedrijfsprofiel op te stellen.

 

Je garandeert dat alle informatie in je Bedrijfsprofiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Je erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de (optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of incorrecte gegevens in jouw Bedrijfsprofiel. Je erkent dat alle schade die jij, The Driving Force B.V.  of een derde lijdt als gevolg van jouw onjuiste of onvolledige informatie volledig voor jouw rekening en risico komt, tenzij dwingend recht anders bepaald.

 

De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als Partner en/of meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Bedrijfsprofiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. The Driving Force B.V.  mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat zo snel mogelijk aan The Driving Force B.V.  laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

 

Het staat The Driving Force B.V.  te allen tijde vrij om een Bedrijfsprofiel te verwijderen, waaronder, maar niet uitsluitend, in het geval van klachten over de Partner die The Driving Force B.V.  ontvangt van andere Partners en/of Gebruikers.

 

Artikel 5: Vereisten aan de Partner

Voor een registratie als Partner, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Overeenkomst gelden de volgende voorwaarden:

 • je bent minimaal 18 jaar oud;

 • je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en geldige papieren waarmee rechtsgeldige Overeenkomsten kunnen worden gesloten tussen jou en Gebruikers, indien en voorzover daarom verzocht is;

 • je hebt je Bedrijfsprofiel volledig naar waarheid ingevuld en een recente foto van jezelf en/of je bedrijf als profielfoto geüpload in je Bedrijfsprofiel;

 • je hebt ingestemd en bent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • door je te registreren als Partner, gebruik te maken van de Dienst en/of een Overeenkomst te sluiten garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Partner en is The Driving Force B.V.  gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten en je Bedrijfsprofiel te verwijderen.

 • je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die jezelf, The Driving Force B.V.  en/of derde partijen lijden als gevolg van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

 • The Driving Force B.V.  behoudt zich het recht voor additionele vereisten en/of voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de Dienst en/of je registratie als Partner.

 

Artikel 6: Vereisten aan de Activiteit

Voor een registratie als Partner gelden in aanvulling op de voorwaarden uiteen gezet in Artikel 4 en 5, de volgende voorwaarden:

 • alle Activiteiten die worden aangeboden dienen te zijn geregistreerd in je Bedrijfsprofiel;

 • je garandeert dat alle door jou aangeboden Activiteiten voldoen aan de volgende vereisten:

  • alle basis veiligheidseisen en registraties die gelden in het land waar de Activiteit wordt uitgevoerd;

  • alle belastingen ten aanzien van de Activiteit zijn (tijdig) betaald;

  • je bent volledig gemachtigd de Activiteiten via het Platform aan te bieden.

 

Indien een Activiteit op enig moment niet meer volledig voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om de Activiteit van je Bedrijfsprofiel te verwijderen en alle uitstaande Overeenkomsten te beëindigen en/of verzoeken af te wijzen.

 

The Driving Force B.V.  is daarbij te allen tijde gerechtigd de Activiteiten van het Platform te verwijderen en alle uitstaande Overeenkomsten te beëindigen en/of verzoeken af te wijzen, wanneer zij een vermoeden en/ of aanwijzingen heeft dat een Activiteit niet meer voldoet aan één of meerdere vereisten zoals gesteld in bovenstaande. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend) het geval wanneer er bovengemiddeld veel klachten betrekking hebben op een Activiteit.

 

The Driving Force B.V.  is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Partner of de registratie van een Activiteit te weigeren en/of te verwijderen.

 

Voor zover The Driving Force B.V.  je functionaliteiten aanbiedt om (betere) beslissingen te nemen ten aanzien van (potentiële) Gebruikers, aanvaard je dat dit enkel dient ter ondersteuning. Je aanvaardt dat je zelf volledig verantwoordelijk bent en blijft voor het aanbieden van een Activiteit, het bepalen van de Vergoeding en het accepteren of afwijzen van verzoeken, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Overeenkomst.

 

Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je Activiteit niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud gerelateerd aan de Activiteit, de Partner de betaalde Vergoeding naar rato aan Gebruiker dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.

 

Artikel 7: Het Platform ‘as is’

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  een Platform biedt waarop je samen met andere Partners in contact kan komen met Gebruikers met als doel tot een Overeenkomst te komen.

 

The Driving Force B.V.  faciliteert enkel het Platform, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie (waaronder eveneens de Profielinformatie) die door jou of andere Partners met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de Activiteiten die via het Platform ter beschikking worden gesteld. The Driving Force B.V.  is dan ook geen partij bij de Overeenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.

 

The Driving Force B.V.  biedt het Platform 'as is' aan. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik. The Driving Force B.V.  sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, het Platform en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  altijd gerechtigd is het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst en het Platform niet meer te gebruiken en je Bedrijfsprofiel te verwijderen.

 

The Driving Force B.V.  garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  jegens jou niet aansprakelijk is voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  gerechtigd is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou aansprakelijk te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

 

Je aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens The Driving Force B.V.  en eventuele derden voor alle informatie die je via je Bedrijfsprofiel beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een Overeenkomst.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  geen enkele garantie geeft en kan geven op Activiteiten die worden aangeboden via het Platform en de op het Platform, middels Profielen of anderszins beschikbaar gestelde informatie niet heeft gecontroleerd en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Je aanvaardt voorts dat je The Driving Force B.V.  op geen enkele wijze aansprakelijk kunt stellen, tenzij expliciet anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

 

Artikel 8: Prijzen en overige kosten

De geldende prijzen voor de Activiteiten worden vermeld op ons Platform, inclusief alle verplichte kosten als lokale belastingen etc.. Prijzen kunnen veranderen. Eventuele kortingen worden direct in het boekingsproces verwerkt. De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden bij de boeking vermeld, zodat vooraf altijd helder is wat de Gebruiker betaald.

 

Artikel 9: Betaling door Gebruiker

Bij het totstandkomen van de Overeenkomst dient de volledige Vergoeding direct te worden voldaan.

 

De Vergoeding, minus de overeengekomen service- en promotie fee, wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, door The Driving Force B.V.  naar jou overgemaakt op de rekening welke je hebt ingevoerd in je Bedrijfsprofiel. 

 

Artikel 10: Totstandkoming van een Overeenkomst

De hoogte van de Vergoeding voor een Activiteit wordt door jouzelf bepaald.

Het is niet toegestaan om onderling andere kosten bij Gebruiker in rekening te brengen of onderling te verrekenen. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker het betaalproces succesvol heeft doorlopen. The Driving Force B.V. accepteert geen verantwoordelijkheid voor door Gebruiker ingevoerde onjuiste of onvolledige informatie. 

 

The Driving Force B.V.  is geen partij bij de Overeenkomst. The Driving Force B.V.  handelt alleen als tussenpersoon door het Platform aan te bieden.

 

Artikel 11: Geen herroeping – iemand anders in plaats

Op de afgesloten Overeenkomst welke via ons Platform is gesloten, is definitief. De boeking kan echter ook overdragen worden aan een ander. Die ander komt dan in plaats van Gebruiker.

 

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen;

 • het verzoek dient 7 dagen voor aanvang van de Activiteit ingediend te zijn, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt;

 • jij geeft akkoord. Je kunt een vergoeding verlangen voor de eventuele extra kosten verbonden aan de wijziging door de in de plaats stelling.

 

Artikel 12: Annuleren

De Overeenkomst is gesloten tussen jou en de betreffende Gebruiker. Neem contact op met de betreffende Gebruiker als je de Overeenkomst wenst te annuleren. Als de Gebruiker wenst te annuleren zal deze rechtstreeks met jou contact opnemen.

Artikel 13: Intellectueel Eigendom (IE) rechten

Alle The Driving Force B.V.  IE berust uitsluitend bij The Driving Force B.V. en/of haar licentiegevers.

 

The Driving Force B.V. verleent hierbij aan de Partners een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van The Driving Force B.V.  IE te gebruiken zoals uiteen gezet in deze Algemene Voorwaarden.

 

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de The Driving Force B.V.  IE in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Iedere directe of indirecte inbreuk op de The Driving Force B.V.  IE is verboden. Je garandeert geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreukmakend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de The Driving Force B.V.  IE, waaronder, maar niet uitsluitend middels domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via GoogleAdwords).

 

Voor zover er IE rechten rusten op informatie die jij in je Bedrijfsprofiel hebt opgenomen, verleen je hierbij aan The Driving Force B.V.  een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken en openbaar te maken.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

The Driving Force B.V.  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan The Driving Force B.V.  toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid van The Driving Force B.V.  per gebeurtenis, en bij opeenvolgende gebeurtenissen, per kalenderjaar, zal nooit meer dan EUR. 1.000,- bedragen.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • materiële schade aan zaken;

 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;

 • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

 

Iedere aansprakelijkheid van The Driving Force B.V.  anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of vertragingsschade.

 

The Driving Force B.V.  is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 • informatie die The Driving Force B.V.  van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar The Driving Force B.V.  verwijst;

 • informatie die door Gebruikers en/of Partners op het Platform of in Profielen is geplaatst;

 • schade aan of verlies van eigendommen;

 • dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van opzet of grove schuld van The Driving Force B.V. ;

 • het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Partner;

 • het beëindigen van een Overeenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een Bedrijfsprofiel en/of het sluiten van het Platform;

 

Deze aansprakelijkheidsbeperking van The Driving Force B.V.  beoogt niet de aansprakelijkheid van The Driving Force B.V.  voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van The Driving Force B.V.  (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

 

Je vrijwaart The Driving Force B.V.  voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op The Driving Force B.V.  IE, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die The Driving Force B.V.  lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Overeenkomst.

 

Artikel 15: Beëindiging Bedrijfsprofiel

Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Bedrijfsprofiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Bedrijfsprofiel heeft geen gevolgen voor Overeenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging.

 

Je aanvaardt dat The Driving Force B.V.  het recht heeft om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Bedrijfsprofiel te verwijderen, zonder jegens jou aansprakelijk te zijn, indien The Driving Force B.V.  daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

 

Indien je na beëindiging van je Bedrijfsprofiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging, zal The Driving Force B.V.  er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

 

Alle bedragen die je aan The Driving Force B.V.  verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Bedrijfsprofiel direct opeisbaar.

 

Artikel 16: Klachten?

Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en / of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar The Driving Force B.V.  is geregistreerd.

 

Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

 

Indien je een klacht hebt, verzoeken we je de klacht eerst bij The Driving Force B.V.  kenbaar te maken (0297) 514455 of info@thedrivingforce.nl). Wanneer je klacht, naar jouw mening niet voldoende wordt behandeld, heb je als Consument de mogelijkheid je klacht te melden via het platform van de Europese Unie (Europees Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

 

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. The Driving Force B.V.  zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

 

The Driving Force B.V.  mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

bottom of page